Công thức mix mới cho Bracelets, Gauntlets, Boots, Amulet và Ring cho các bạn! Bracelets 3 Enigma + 3 Bellum + 6 Ordo HP + 70 MP + 40 DEF + 240 ATK + 140 ATK Speed + 1 4 Bellum + 8 Ordo HP + 100 MP + 70 DEF + 300 ATK + 180 ABS + 2.0 ATK Speed + 1 Gauntlets + Boots 4 Mirage + 3 Inferna + 1 Enigma + 2 Bellum + 2 Ordo HP + 50 STM + 80 DEF + 150 ABS + 7.0 2 Mirage + 2 Inferna + 1 Enigma + 3 Bellum + 4 Ordo HP + 70 STM + 100 DEF + 180 ABS + 9.0 Amulets 2 Enigma + 4 Bellum + 6 Ordo HP + 50 MP + 50 STM +...