Valento Invasion  (18x)
ALFA
BETA
MAINMáy chủ On
Máy chủ Off

Bảo trì tiếp theo
Chưa có thông tin Bảo trì
SERVER STATUS


 
 
 
Hệ thống Map chi tiết các bạn  sử dụng và xem trong Game: Teleport Core (xanh) được mở bạn trong Cừa hàng Tạp hóa trong thị trấn Ricarten. Đồng thời có ngọc Mystic hỗ t rợ các bạn mới tham gia và cửa hàng Hỗ trợ item cho (newbie).