# Loại Trận Đấu Trận Đấu Số Phí Cược (coin) Thời gian Bắt đầu Thời gian Kết thúc
1 LAST MAN STANDING 541 0 1 Tháng tám 2023 lúc 22:57 1 Tháng tám 2023 lúc 22:57
2 LAST MAN STANDING 540 0 29 Tháng bảy 2023 lúc 15:52 29 Tháng bảy 2023 lúc 15:52
3 LAST MAN STANDING 539 0 25 Tháng bảy 2023 lúc 10:07 25 Tháng bảy 2023 lúc 10:08
4 LAST MAN STANDING 538 0 23 Tháng bảy 2023 lúc 10:39 23 Tháng bảy 2023 lúc 10:39
5 LAST MAN STANDING 537 0 20 Tháng bảy 2023 lúc 15:37 20 Tháng bảy 2023 lúc 15:37
6 LAST MAN STANDING 536 0 19 Tháng bảy 2023 lúc 07:45 19 Tháng bảy 2023 lúc 07:46
7 LAST MAN STANDING 535 0 15 Tháng bảy 2023 lúc 18:51 15 Tháng bảy 2023 lúc 18:52
8 LAST MAN STANDING 534 0 10 Tháng bảy 2023 lúc 20:16 10 Tháng bảy 2023 lúc 20:19
9 LAST MAN STANDING 533 0 10 Tháng bảy 2023 lúc 20:08 10 Tháng bảy 2023 lúc 20:10
10 LAST MAN STANDING 532 0 10 Tháng bảy 2023 lúc 20:02 10 Tháng bảy 2023 lúc 20:02
11 LAST MAN STANDING 531 0 10 Tháng bảy 2023 lúc 19:56 10 Tháng bảy 2023 lúc 19:57
12 LAST MAN STANDING 530 0 8 Tháng bảy 2023 lúc 19:47 8 Tháng bảy 2023 lúc 19:47
13 PTV CHAMPOINS LEAGUE 529 0 8 Tháng bảy 2023 lúc 11:17 8 Tháng bảy 2023 lúc 11:17
14 LAST MAN STANDING 528 0 8 Tháng bảy 2023 lúc 11:11 8 Tháng bảy 2023 lúc 11:11
15 LAST MAN STANDING 527 0 1 Tháng bảy 2023 lúc 16:34 1 Tháng bảy 2023 lúc 16:34
16 LAST MAN STANDING 526 0 29 Tháng sáu 2023 lúc 23:17 29 Tháng sáu 2023 lúc 23:17
17 LAST MAN STANDING 525 0 25 Tháng năm 2023 lúc 13:50 25 Tháng năm 2023 lúc 13:53
18 PTV CHAMPOINS LEAGUE 524 0 24 Tháng năm 2023 lúc 15:54 24 Tháng năm 2023 lúc 15:54
19 LAST MAN STANDING 523 0 13 Tháng năm 2023 lúc 11:34 13 Tháng năm 2023 lúc 11:34
20 LAST MAN STANDING 522 0 6 Tháng năm 2023 lúc 20:42 6 Tháng năm 2023 lúc 20:42
21 LAST MAN STANDING 521 0 6 Tháng năm 2023 lúc 20:34 6 Tháng năm 2023 lúc 20:35
22 LAST MAN STANDING 520 0 3 Tháng năm 2023 lúc 23:53 3 Tháng năm 2023 lúc 23:54
23 LAST MAN STANDING 519 0 3 Tháng năm 2023 lúc 23:46 3 Tháng năm 2023 lúc 23:47
24 LAST MAN STANDING 518 0 3 Tháng năm 2023 lúc 23:35 3 Tháng năm 2023 lúc 23:37
25 LAST MAN STANDING 517 0 18 Tháng tư 2023 lúc 17:43 18 Tháng tư 2023 lúc 17:45
26 LAST MAN STANDING 516 0 18 Tháng tư 2023 lúc 17:37 18 Tháng tư 2023 lúc 17:38
27 LAST MAN STANDING 515 0 18 Tháng tư 2023 lúc 14:57 18 Tháng tư 2023 lúc 14:59
28 LAST MAN STANDING 514 0 18 Tháng tư 2023 lúc 14:41 18 Tháng tư 2023 lúc 14:43
29 LAST MAN STANDING 513 0 18 Tháng tư 2023 lúc 06:06 18 Tháng tư 2023 lúc 06:07
30 LAST MAN STANDING 512 0 17 Tháng tư 2023 lúc 23:15 17 Tháng tư 2023 lúc 23:30
31 LAST MAN STANDING 511 0 17 Tháng tư 2023 lúc 22:28 17 Tháng tư 2023 lúc 22:32
32 LAST MAN STANDING 510 0 17 Tháng tư 2023 lúc 22:19 17 Tháng tư 2023 lúc 22:21
33 LAST MAN STANDING 509 0 8 Tháng tư 2023 lúc 18:33 8 Tháng tư 2023 lúc 18:33
34 LAST MAN STANDING 508 0 8 Tháng tư 2023 lúc 18:22 8 Tháng tư 2023 lúc 18:22
35 LAST MAN STANDING 507 0 5 Tháng tư 2023 lúc 19:35 5 Tháng tư 2023 lúc 19:35
36 PTV CHAMPOINS LEAGUE 506 0 28 Tháng ba 2023 lúc 23:33 28 Tháng ba 2023 lúc 23:33
37 LAST MAN STANDING 505 0 23 Tháng ba 2023 lúc 09:43 23 Tháng ba 2023 lúc 09:43
38 LAST MAN STANDING 504 0 19 Tháng ba 2023 lúc 20:59 19 Tháng ba 2023 lúc 21:02
39 LAST MAN STANDING 503 0 18 Tháng ba 2023 lúc 21:17 18 Tháng ba 2023 lúc 21:17
40 LAST MAN STANDING 502 0 13 Tháng ba 2023 lúc 19:22 13 Tháng ba 2023 lúc 19:22
41 LAST MAN STANDING 501 0 5 Tháng ba 2023 lúc 18:49 5 Tháng ba 2023 lúc 18:49
42 LAST MAN STANDING 500 0 5 Tháng ba 2023 lúc 18:42 5 Tháng ba 2023 lúc 18:43
43 LAST MAN STANDING 499 0 5 Tháng ba 2023 lúc 18:23 5 Tháng ba 2023 lúc 18:24
44 LAST MAN STANDING 498 0 2 Tháng ba 2023 lúc 02:36 2 Tháng ba 2023 lúc 02:37
Top