# Biểu Tượng Tên Clan Hạng Chủ Clan
1 Evolution Swordsman
2 Samaritans FriendlyBaby
3 PristonTale FIGHTERTHH
Top