Tier 1 - Knight
 

Sword Blast
Tấn công kẻ địch với sức mạnh của ánh sáng.
Sword Blast được tăng 50% sát thương với quái hệ Normal và Mutal.

Weapon: Swords Type: Active Delay: None Req. Level: 10
Level  Attack Power     Attack Range MP Usage STM Usage
1 20-30 (+LVLx4) 80 8 22
2 30-40 (+LVLx4) 84 10 24
3 40-50 (+LVLx4) 88 12 26
4 50-60 (+LVLx4) 92 15 28
5 60-70 (+LVLx4) 96 18 30
6 70-80 (+LVLx4) 100 21 32
7 80-90 (+LVLx4) 104 25 34
8 90-100 (+LVLx4) 108 29 36
9 100-110 (+LVLx4) 112 33 38
10 110-120 (+LVLx4) 116 38 40

Holy Body
Thu thập sức mạnh của ánh sáng giúp Hiệp sĩ chống lại quái vật Undead.
Không thể sử dụng đồng thời với  Holy Valor và Drastic Spirit.
Req. Item: Any kind of item Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 12
Level  Absorption Boost VS. Undead Duration MP Usage STM Usage
1 8% 30 18 28
2 12% 50 21 30
3 16% 70 24 32
4 19% 90 27 34
5 22% 110 30 36
6 25% 130 34 38
7 27% 150 38 40
8 29% 170 42 42
9 31% 190 46 44
10 33% 210 50 46

Physical Training
Gia tăng lượng HP và STM cho nhân vật
Req. Item: Any kind of item Type: Passive Req. Level: 14
Level  Stamina Boost HP boost
1 5% 1%
2 8% 1%
3 11% 2%
4 14% 2%
5 17% 3%
6 20% 3%
7 23% 4%
8 26% 4%
9 28% 4%
10 30% 5%

Double Crash
Tấn công 2 lần với mức chí mạng cao vào mục tiêu.
Weapon: Swords, Axes, Claws  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 17
Level Damage Boost Added Critical MP Usage STM Usage
1 10% 3% 18 35
2 14% 3% 20 37
3 18% 4% 22 39
4 22% 4% 24 41
5 25% 5% 27 43
6 28% 5% 30 45
7 31% 6% 33 47
8 34% 6% 36 49
9 37% 7% 39 51
10 40% 7% 42 53
Top