Tier 5- Crusader
 
Crescent Moon
Nhảy lên tấn công mạnh mẽ vào linh hồn những kẻ trước nhân vật.
Weapon: Swords  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 83
Level Damage Boost Attack Area MP Usage STM Usage
1 170% 150 63 70
2 180% 155 66 72
3 190% 160 69 74
4 200% 165 72 76
5 210% 170 75 78
6 220% 175 78 80
7 230% 180 81 82
8 240% 195 84 84
9 250% 200 87 86
10 260% 205 90 88

Renovation Soul
tạo ra một phép thuật làm lung lay linh hồn quái vật và thu phục chúng.
Weapon: Swords  Type: Active   Delay: Level 1   Req. Level: 80
Level  Success Rate Increase HP Duration  MP Usage STM Usage
1 96% 100% 90 72 70
2 112% 120% 110 78 72
3 128% 140% 130 84 74
4 144% 160% 150 90 76
5 160% 180% 170 96 78
6 176% 200% 190 104 80
7 192% 220% 210 112 82
8 206% 240% 230 120 84
9 226% 260% 250 130 86
10 249% 280% 270 140 88

Saint Blade
Kêu gọi sức mạnh thần linh lên thanh gươm và tấn công đối thủ.
Weapon: Swords, Hammers Type: Active   Delay: None   Req. Level: 86
Level  Damage Boost Damage Boost VS. Undead MP Usage STM Usage
1 50% 5% 58 75
2 73% 10% 61 77
3 100% 15% 64 79
4 121% 20% 67 81
5 142% 25% 70 83
6 170% 30% 73 85
7 194% 35% 76 87
8 217% 40% 79 89
9 232% 45% 82 91
10 250% 50% 85 93

Holy Benedic
Kêu gọi sức mạnh tinh thần để gia tăng sát thương với quái hệ Undead.
Weapon: Swords, Scythes, Axes, Hammers, Claws, Bows, Javelins Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 90
Level  Damage Boost VS. Undead Duration  MP Usage STM Usage
1 25% 120 86 93
2 30% 140 90 95
3 35% 160 94 97
4 40% 180 98 99
5 45% 200 102 101
6 50% 220 106 103
7 55% 240 110 105
8 60% 260 114 107
9 65% 280 118 109
10 70% 300 122 111
Top