Hiệu ứng
DEF +15 / ABS +0.3   1 2 2   1                
BLOCK +4% / ABS +0.6     2 2 1 3                
DEF+40 / BLOCK +2%   1     1 1 3              
DEF +40 / MP +10 / STM +50       1 1 2   3            
BLOCK +4% / HP +30       1   4   2 4          
BLOCK +4% / HP +50           1 5 1 5          
BLOCK +5% / ABS +3.0           3   4 1 4        
BLOCK +5% / HP +60 / DEF +120           2     2 3 5      
HP +60 / STM +30 / STM REG +3.0 / DEF +25% / ABS +4.5 / BLOCK +6%             1   1 3 2 5    
HP +80 / MP +40 / STM REG +2.5 / DEF +75% / ABS +5.5 / BLOCK +7%           3     2 1   2 4  
HP +150 / MP & STM +100 / STM REG +4.5 / DEF +100% / ABS +8.5 / BLOCK +9%                       2 3 7
Hiệu ứng
 
Thông tin cần biết
 • Min Damage = Min DMG (Sát thương nhỏ nhất)
 • Max Damage  = Max DMG (Sát thương lớn nhất)
 • Attack Speed  = ATK SPD (Tốc độ đánh)
 • Attack rating = ATK  RTG (Tỉ lệ trúng)
 • Critical = CRIT (Tỉ lệ chí mạng)
 • Defense Rating = DEF (Khả năng phòng thủ)
 • Absorption Rating = ABS (Khả năng hấp thụ sát thương)
 • Block Rating = BLOCK (Khả năng đỡ đòn)
 • Stamina = STM (Thể lực)
 • Mana = MP (Nội lực)
 • Life = HP (Sinh lực)
 • STM Regen  = STM REG (Phục hồi Thể lực)
 • MP Regen  = MP REG (Phục hồi Nội lực)
 • HP Regen  = HP REG (Phục hồi Sinh lực)
Top