Tier 4 - Metalion
Impulsion
Tạo ra một tia điện mạnh và tấn công nhiều kẻ địch.
Impulsion tăng 50% dame khi tấn công quái hệ mechanic .
Weapon: Claws, Swords, Scythes, Hammers Type: Active Delay: None Req. Level: 60
Level  Damage Boost Range Number of Sparks MP Usage STM Usage
1 10% 130 3 35 55
2 17% 135 4 38 57
3 22% 140 5 40 59
4 27% 145 6 43 61
5 31% 150 7 46 63
6 33% 155 8 49 65
7 36% 160 9 53 67
8 40% 165 10 57 69
9 43% 170 11 61 71
10 50% 175 12 65 73

Compulsion
Tạo ra một từ trường quanh bản thân nhằm gia tăng khả năng chịu đựng và kháng lại các hiệu ứng bất lợi với bản thân.
Req. Item: Any kind of item Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 63
Level Extra Absorb Added All Resistance Duration MP Usage STM Usage
1 1 1 16 50 65
2 2 2 24 54 67
3 3 3 32 58 69
4 4 4 40 62 71
5 5 5 48 66 73
6 6 6 57 70 75
7 7 7 66 74 77
8 8 8 75 78 79
9 9 9 84 82 81
10 10 10 93 86 83

Magnetic Sphere
Tạo ra ba quả cầu điện xung quanh bản thân để tấn công kẻ địch gần đó.
Magnetic Sphere được tăng 50% dame khi tấn công quái hệ Mechanic.
Req. Item: Any kind of Item Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 66  
Level  Sphere Damage Range  Attack Delay Duration  MP Usage STM Usage
1 30 - 40 80 4s 300 60 71
2 40 - 50 85 4s 300 65 73
3 50 - 60 85 4s 300 70 75
4 60 - 70 90 3s 300 75 77
5 70 - 80 90 3s 300 80 79
6 80 - 90 95 3s 300 85 81
7 90 - 100 95 2s 300 90 83
8 100 - 110 100 2s 300 95 85
9 110 - 120 100 2s 300 100 87
10 120 - 130 105 1s 300 105 89

Metal Golem
Kêu gọi một người máy và tấn công kẻ địch kế bên.
Metal Golem tăng thể tích theo cấp độ.
Req. Item: Any kind of item Type: Summon  Delay: Level 1   Req. Level: 70   
Level  Duration  Attack Power Attack Rating Defense  HP       MP Usage STM Usage
1 360 95 - 115 660 1555 9000 60 71
2 360 100 - 120 680 1600 9300 64 73
3 360 105 - 125 700 1645 9600 68 75
4 360 110 - 130 720 1690 9900 72 77
5 360 115 - 135 740 1735 10200 76 79
6 360 120 - 140 760 1780 10500 80 81
7 360 125 - 145 780 1825 10800 84 83
8 360 130 - 150 800 1870 11000 88 85
9 360 135 - 155 820 1915 11200 92 87
10 360 140 - 160 840 1960 11400 96 89
Top