Tier 3 - Holy Knight
 
Sword Mastery
Gia tăng sát thương khi sử dụng vũ khí kiếm.
Weapon: Swords  Type: Passive  Req. Level: 40
Level Weapon Damage Boost
1 11%
2 14%
3 17%
4 20%
5 23%
6 26%
7 29%
8 32%
9 35%
10 38%

Divine Shield
Divine Shield tăng cao khả năng đỡ của Khiên và chuyển hóa một phần sát thương từ quái hệ Undead sang máu của  bạn ( Health Points).
Divine Shield sẽ thay đổi hình dáng khiên của bạn.
Req. Item: Shields Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 43
Level Block Rating Damage to HP Conversion Duration MP Usage STM Usage
1 2% 9% 90 30 46
2 2% 18% 110 33 48
3 3% 27% 130 36 50
4 3% 36% 150 39 52
5 4% 45% 170 43 54
6 4% 54% 190 47 56
7 5% 63% 210 51 58
8 5% 72% 230 55 60
9 6% 81% 250 60 62
10 6% 90% 270 65 64

Holy Incantation
tạo ra một phép thuật để thu phục quái vật hệ Undead , Chúng sẽ giống như khi bạn sử dụng Crystal.
Req. Item: Swords Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 46
Level Success Rate Increase Undead HP Duration MP Usage STM Usage
1 45% 100% 90 36 50
2 54% 120% 110 39 52
3 62% 140% 130 42 54
4 69% 160% 150 45 56
5 75% 180% 170 48 58
6 80% 200% 190 52 60
7 84% 220% 210 56 62
8 88% 240% 230 60 64
9 92% 260% 250 65 66
10 96% 280% 270 70 68

Grand Cross
Sử dụng sức mạnh tâm tấn công chính xác vào mục tiêu, và được gia tăng sức mạnh với quái hệ Undead.

Grand Cross gia tăng tỷ lệ chính xác dựa vào vũ khí của người chơi

Weapon: Swords, Hammers Type: Active  Delay: None  Req. Level: 50
Level Damage Boost Attack Rating Damage Boost VS. Undead MP Usage STM Usage
1 35% 35% 5% 28 45
2 40% 40% 10% 31 47
3 45% 45% 15% 34 49
4 50% 50% 20% 37 51
5 55% 55% 25% 40 53
6 60% 60% 30% 43 55
7 65% 65% 35% 46 57
8 70% 70% 40% 49 59
9 75% 75% 45% 52 61
10 80% 80% 50% 55 63
Top