Mixture Reset Stone sẽ reset một item với công thức của nó.

Nó sẽ làm sạch một item với cùng một spec nhưng chỉ số là ngẫu nhiên.

Bạn chỉ có reset lại item của bạn như: Armors, Robes, Shields hay Orbs.

Bạn không thể reset item như: Boots, Gauntlets hoặc ARMLETS.

Bạn có thể Reset lại item đã mix, nhưng không thể áp dụng với item đã age.

Bạn phải đi đến gặp nàng "Nadia", Cô nàng nằm trong thị trấn Ricarten.Thêm các Item trong ô yêu cầu item và, Thêm  Mixture Reset Stone vào ô yêu cầu bên kia,

Bạn có thể mua Mixture Reset Stone tại NPC trong game.

 

Top