Hiệu ứng
DEF +40 / ABS +0.4   1 2 2   1                
DEF +45 / ABS +1.0     2 2 1 3                
ABS +3.5   1     1 1 3              
ABS +3.5 / HP +20       1 1 2   3            
ABS +4.0 / HP +25       1   4   2 4          
ABS +4.0 / HP +40           1 5 1 5          
ABS +5.0 / DEF +20%           3   4 1 4        
ABS +7.0 / DEF +30% / KHÁNG TẤT CẢ +2           2     2 3 5      
ABS +9.0 / DEF +50% / HP & MP +55 / STM REG +1.5             1   1 3 2 5    
ABS +11.5 / DEF +75% / HP & MP & STM +75 /MP REG +1.5           3     2 1   2 4  
ABS +15.5 / DEF +100% / HP & MP & STM +125 /HP REG +1.5 / MP REG +2.0 / STM REG +2.0                       2 3 7
Hiệu ứng
 
Thông tin cần biết
 • Min Damage = Min DMG (Sát thương nhỏ nhất)
 • Max Damage  = Max DMG (Sát thương lớn nhất)
 • Attack rating = ATK  RTG (Tỉ lệ trúng)
 • Attack Speed  = ATK SPD (Tốc độ đánh)
 • Critical = CRIT (Tỉ lệ chí mạng)
 • Defense Rating = DEF (Khả năng phòng thủ)
 • Absorption Rating = ABS (Khả năng hấp thụ sát thương)
 • Block Rating = BLOCK (Khả năng đỡ đòn)
 • Stamina = STM (Thể lực)
 • Mana = MP (Nội lực)
 • Life = HP (Sinh lực)
 • STM Regen  = STM REG (Phục hồi Thể lực)
 • MP Regen  = MP REG (Phục hồi Nội lực)
 • HP Regen  = HP REG (Phục hồi Sinh lực)
Top