Tier 1 - Pikeman
 
Pike Wind
Tạo một vòng gió xoáy đẩy lùi kẻ địch.
Weapon: Scythes  Type: Active  Delay: None  Req. Level: 10
Level Attack Power Push back length MP Usage STM Usage
1 3 - 20 70 14 27
2 5 - 27 75 16 29
3 7 - 34 80 18 31
4 9 - 41 85 20 33
5 11 - 48 90 23 35
6 13 - 52 95 26 37
7 15 - 59 100 29 39
8 17 - 66 105 32 41
9 19 - 73 110 35 43
10 21 - 80 120 39 45

Ice Attribute
Tăng khả năng chống lại băng giá.
Type: Passive  Req. Level: 12  
Level  Frost Attribute
1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
10 20

Critical Hit
Tấn công vào điểm yếu tăng khả năng chí mạng.
Weapon: Scythes, Swords, Axes, Claws Type: Active  Delay: None  Req. Level: 14  
Level  Critical  MP Usage STM Usage
1 15% 14 31
2 19% 16 33
3 23% 18 35
4 26% 20 37
5 29% 23 39
6 32% 26 41
7 34% 29 43
8 36% 33 45
9 38% 37 47
10 40% 41 49

Jumping Crash
Nhảy lên xoay vòng và tấn công một đòn cực mạnh vào đối thủ.
Jumping Crash được gia tăng 30% sát thương với quái hệ Demon.  
Weapon: Scythes, Swords, Axes Type: Active  Delay: None  Req. Level: 17  
Level Attack Rating Boost Damage Boost MP Usage STM Usage
1 8% 10% 16 34
2 16% 20% 18 36
3 24% 30% 20 38
4 32% 40% 23 40
5 40% 50% 26 42
6 48% 60% 29 44
7 56% 70% 32 46
8 64% 80% 35 48
9 72% 90% 39 50
10 80% 100% 43 52
Top