Tier 1 - Magician
 
Agony
Hi sinh một lượng máu để chuyển hóa sang Nội lực ( Mana Point).
Weapon: Wands, Staffs Type: Active  Delay: None  Req. Level: 10
Level  Converted  MP Usage STM Usage
1 6% 1 12
2 12% 1 13
3 18% 1 14
4 24% 1 15
5 30% 1 16
6 36% 1 17
7 42% 1 18
8 48% 1 19
9 54% 1 20
10 60% 1 21

Fire Bolt
bắn một quả cầu lửa nhỏ gây sát thương mục tiêu.
Weapon: Wands, Staffs Type: Active  Delay: None  Req. Level: 12
Level  Fire Bolt Damage                                          Range  MP Usage STM Usage
1 10(+min Wand AP*4) - 20(+max Wand AP*4) 200 16 11
2 13(+min Wand AP*4) - 24(+max Wand AP*4) 200 18 12
3 16(+min Wand AP*4) - 28(+max Wand AP*4) 200 20 13
4 19(+min Wand AP*4) - 32(+max Wand AP*4) 200 22 14
5 21(+min Wand AP*4) - 36(+max Wand AP*4) 200 25 15
6 24(+min Wand AP*4) - 40(+max Wand AP*4)  200 28 16
7 27(+min Wand AP*4) - 44(+max Wand AP*4) 200 31 17
8 30(+min Wand AP*4) - 48(+max Wand AP*4) 200 34 18
9 33(+min Wand AP*4) - 52(+max Wand AP*4) 200 38 19
10 36(+min Wand AP*4) - 56(+max Wand AP*4) 200 42 20

Zenith
Sử dụng phép thuật nâng cao khả năng kháng lại các hiệu ứng bất lợi.
Req. Item: Wands, Staffs Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 14
Level  Added Elemental Resistance Duration  MP Usage STM Usage
1 2 30 18 15
2 3 50 20 16
3 4 70 22 17
4 5 90 25 18
5 6 110 28 19
6 7 130 31 20
7 8 150 35 21
8 9 170 39 22
9 10 190 43 23
10 11 210 48 24

Fire Ball
Tạo ra một quả cầu lửa lớn từ nham thạch và tấn công mục tiêu.
Weapon: Wands, Staffs Type: Active Delay: None Req. Level: 17
Level  Fire Ball Damage                                                                  Range  Area MP Usage STM Usage
1 16(+spirit/8 +min Wand AP) -40(+spirit/4 +max Wand AP) 163 70 22 19
2 20(+spirit/8 +min Wand AP) -47(+spirit/4 +max Wand AP) 166 72 24 20
3 24(+spirit/8 +min Wand AP) -54(+spirit/4 +max Wand AP) 169 74 26 21
4 28(+spirit/8 +min Wand AP) -61(+spirit/4 +max Wand AP) 172 76 28 22
5 32(+spirit/8 +min Wand AP) -68(+spirit/4 +max Wand AP) 175 78 31 23
6 36(+spirit/8 +min Wand AP) -75(+spirit/4 +max Wand AP) 178 80 34 24
7 40(+spirit/8 +min Wand AP) -82(+spirit/4 +max Wand AP) 181 82 38 25
8 44(+spirit/8 +min Wand AP) -89(+spirit/4 +max Wand AP) 184 84 42 26
9 48(+spirit/8 +min Wand AP) -96(+spirit/4 +max Wand AP) 187 86 46 27
10 52(+spirit/8 +min Wand AP) -103(+spirit/4 +max Wand AP) 190 88 50 28
Top