Tier 4 - Celestial
 
Glacial Spike
tạo ra một làn sóng băng tấn công và làm chậm kẻ địch.
Weapon: Wands, Staffs Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 60
Level  Glacial Spike Damage                                                                                   Attack Range MP Usage STM Usage
1 80(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 100(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 150 65 35
2 90(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 110(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 155 68 36
3 100(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 120(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 160 71 37
4 110(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 130(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 165 74 38
5 120(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 140(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 170 77 39
6 130(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 150(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 175 80 40
7 140(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 160(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 180 83 41
8 150(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 170(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 185 86 42
9 160(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 180(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 190 89 43
10 170(+Spirit/2 +Min Wand Dmg x 2) - 190(+Spirit/2 +Max Wand Dmg x 2) 195 92 44

Regeneration Field
Tạo ra một khu vực gia tăng khả năng phục hồi HP và MP.
Kỹ năng sẽ tạm dừng khi người chơi thực hiện bất kỳ động tác gì khác.
Người chơi nên rời khỏi khu vực nguy hiểm khi thực thi kỹ năng.
Người chơi khác trong khu vực tác dụng sẽ nhận được 50% tác dụng
Req. Item: Wands, Staffs Type: Active Delay: Level 1 Req. Level: 63
Level  HP Recovery MP Recovery Duration  Range  MP Usage STM Usage
1 1.2 1.0 35 250 100 41
2 2.4 2.0 40 260 104 42
3 3.6 3.0 45 270 108 43
4 4.8 4.0 50 280 112 44
5 6.0 5.0 55 290 116 45
6 7.2 6.0 60 300 120 46
7 8.4 7.0 65 310 124 47
8 9.6 8.0 70 320 128 48
9 10.8 9.0 75 330 132 49
10 12.0 10.0 80 340 136 50

Chain Lightning
Kêu gọi một tia của Lôi thần  tấn công và lây lan sang các mục tiêu xung quanh .
Weapon: Wands, Staffs Type: Active  Delay: None  Req. Level: 66
Level  Atk Power Damage boost Bolts  Range  MP Usage STM Usage
1 8% 3 140 76 41
2 11% 4 145 79 42
3 14% 5 150 82 43
4 17% 6 155 85 44
5 20% 7 160 88 45
6 23% 8 165 91 46
7 26% 9 170 94 47
8 29% 10 175 97 48
9 32% 11 180 100 49
10 35% 12 185 103 50

Summon Muspell
Triệu hồi Muspell giúp phòng thủ và tấn công những kẻ địch xung quanh.
Req. Item: Wands, Staffs Type: Active  Delay: Level 1   Req. Level: 70
Level  Attack Power Attack Interval Absorbs Undead Damage Added Block Rating Duration  MP Usage STM Usage
1 70 - 95 7 10% 5% 120 110 47
2 76 - 100 7 14% 6% 140 114 48
3 82 - 105 6 18% 7% 160 118 49
4 88 - 110 6 22% 8% 180 122 50
5 94 - 115 5 26% 9% 200 126 51
6 110 - 129 5 30% 10% 220 130 52
7 124 - 143 4 34% 11% 240 134 53
8 140 - 161 3 38% 12% 260 138 54
9 162 - 184 2 42% 13% 280 140 55
10 191- 235 1 46% 14% 300 146 56
Top